card

Түүхэн товчоо

Онцлох мэдээлэл

Аймгийн прокурорын газрын түүхэн товчоо

БНМАУ-ын Богд хан уулын аймгийн Дэлгэрхангай, Шанхай, Хоёр-Өлзийт уулын хошууд ба Цэцэрлэг-Мандал уулын аймгийн Гурвансайхан уулын хошуу зэрэг 4 хошууд нь 1931 оны эхний хагас жилд татан буугдаж Шанхай уулын хошуу Аргалант сумын нутаг Даланзадгай гэдэг газар Өмнөговь аймаг 1931 онд шинээр байгуулагдан төвлөрсөн түүхтэй.

Тэр үед хошууны шүүхүүдийг татан буулгаж аймгийн ардын шүүх таслах газар гэж шинээр байгуулагдаж, аймгийн шүүхийн орон тоонд багтсан шүүхийн байцаагч нь эрүүгийн хэргүүдийг нягтлан байцааж, санал төлөвлөн шүүхийн даргад шилжүүлж байснаас үзэхэд уг байцаагч нь прокурорын үүргийг гүйцэтгэж байжээ.

1932 оны 10 дугаар сард Шүүх явдлын яамны сайдын тушаалаар салж, прокурор, мөрдөн байцаагч хоёр орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй

Аймгийн прокурор анхны ажлаа 1932 онд хил зөрчиж худалдаа хийсэн хэрэг үйлдсэн гэх хэргийг байцаан бүртгэж шүүх цаазын бичгийн тусгай ангийн 68 дугаар зүйлээр ял төлөвлөн шүүхэд шилжүүлж, уг хэрэгт улсын яллагчаар оролцсоноор гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх анхны ажлаа хийж байжээ.  

1939 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр МАХН-ын Төв хорооны Тэргүүлэгчдийн 53 дугаар хурлаас шүүх прокурорын байгууллагын ажиллагааны тухай хэлэлцээд гаргасан тогтоолдоо прокурорын байгууллагыг шүүх яамны харъяанаас салгаж, улсын прокурорын эдэлбэл зохих суурийг эдлүүлэн засгийн хуулийг төв ба орон нутгийн газруудаас нэгэн мөр журмаас буй эсэхэд хяналт тавих үүргийг хангах орон нутгийн прокуроруудыг удирдах нөлөөг чангатгах явдалд тохируулан явуулах нь зүйтэй гэж заажээ. МАХН-ын Төв Хорооны энэ заалтыг үндэслэж шүүхүүдээс БНМАУ-ын прокурорын газар ба аймгийн прокурор, цэргийн прокурорыг тусгаарлан байгуулж, 1941 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн 46-р тогтоолоор прокурорын байгууллагын тухай шинэ дүрэм батлагджээ.

1940 онд аймгийн прокурор нь 4 орон тоотой 10918 төгрөгийн төсөвтэй болсон байна.

Прокурорын ерөнхий хяналт шалгалтын ажлыг улам сайжруулах зорилгоор БНМАУ-ын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 1983 оны зарлигийг үндэслэн Өмнөговь аймгийн АДХГ захиргааны тогтоолоор хэсгийн прокурор, шүүхийг хөдөө суманд төвлөрүүлэхээр тогтоол гаргаж энэ тогтоолын заалтын дагуу 1983 онд аймгийн төвд 1 дүгээр хэсгийг байрлуулж, Ханбогд, Баян-Овоо,Хүрмэн, Номгон сумдыг хариуцсан. 2 дугаар хэсгийг Номгон суманд төвд Манлай, Цогт-Овоо, Цогтцэций сумдыг хариуцсан. 3 дугаар хэсгийг Цогтцэций төвд Булган, Мандал-Овоо, Ханхонгор сумдыг хариуцсан. 4 дүгээр хэсгийн прокурорыг аймгийн төвөөс явж ажиллахаар Ноён, Сэврэй, Баяндалай, Гурвантэс сумдыг хариуцсан хэсгийн прокурор Баяндалайн төвд тус тус төвлөрөн сууж ажиллахаар болж 1989 оныг хүртэл тус тусын точигт газар дээрээ байрлан ажиллаж байгаад. 1989 оноос эхлэн аймгийн төвд төвлөрч аймгийн төвөөс хариуцсан сумдадаа нүүдэллэн ажиллаж байжээ.

УИХ-ын 2012 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 26 дугаар тогтоолоор тус аймагт Сум дундын нэг,  хоёрдугаар Прокурорын газрыг байгуулсан бөгөөд 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Ханбогд суманд Сум дундын нэгдүгээр Прокурорын газар байгуулагдаж, тус сумын Шүүхийн байранд  үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Тус Сум дундын  прокурорын газарт 4 прокурор, 2 туслах ажилтан, 5 захиргаа үйлчилгээний ажилтан ажиллаж байсан өдгөө 21 прокурор, ажилтны орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.